หนังสือราชการ

ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5

โพสต์4 ก.ย. 2562 03:38โดยUpright School   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2562 00:27 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 ให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 25 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 จำนวน 80 คน และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันการเข้ารับการอบรม รายละเอียดตามเอกสาร 


ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562

โพสต์13 ส.ค. 2562 06:30โดยUpright School   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2562 06:44 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งผลการประเมินตามรายละเอียด
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5

โพสต์1 ส.ค. 2562 21:19โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2562 21:46 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 25 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพระปกเกล้า ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค

โพสต์22 ก.ค. 2562 19:13โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2562 19:23 โดย Anont Wongwisitrungsee ]

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับ 5 ภูมิภาค กำหนดการดังนี้
     ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
     ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

     ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามรายละเอียดหนังสือราชการดังแนบ

ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
                                    1. ผู้รับผิดชองโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โดยแยกเป็นภูมิภาค
                                    2. ใช้บัญชี XXX@pracharath.ac.th ที่ใช้ในการเข้าฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต ในการเข้าลงทะเบียน
                                    3. หากต้องการลงทะเบียน คลิกเมนู คลิกลงะทะเบียน เพื่อเข้าระบบการลงทะเบียนของแต่ละภูมิภาค


 ภาคเหนือ  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 5 สิงหาคม 2562
 ภาคใต้  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 12 สิงหาคม 2562
 ภาคกลาง  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 19 สิงหาคม 2562
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 23 สิงหาคม 2562
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 30 สิงหาคม 2562

โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562

โพสต์13 มิ.ย. 2562 20:58โดยUpright School   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 20:59 ]

        ด้วยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้จัดทำโครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 เพื่อนำโครงการที่ได้จากการประกวดมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพท. ปีงบประมาณ 2562

โพสต์12 เม.ย. 2562 19:22โดยUpright School

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะต้องดำเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามรายละเอียดดังแนบ

การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โพสต์5 เม.ย. 2562 02:24โดยAnont Wongwisitrungsee

ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานแกนกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามเอกสารดังแนบ

โอนจัดสรรงบประมาณ (กิจกรรมเขตสุจริต)

โพสต์28 มี.ค. 2562 00:42โดยUpright School

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสร้มสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โอนจัดสรรงบประมาณ

โพสต์23 มี.ค. 2562 17:26โดยUpright School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชุมบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี

โพสต์24 ม.ค. 2562 03:22โดยUpright School   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2562 03:48 โดย web master ]

    
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี โดยจัดทั้งหมด 5 ภูมิภาค รายละเอียดตามเอกสารแนบ
    ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผู้แทน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้มีความชำนาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวม 4 คน เข้าร่วมประชุม พร้อมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตามลิงค์ด้านล่าง


คลิกจุดที่เข้ารับการประชุม (ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารที่แนบ ก่อนลงทะเบียน)

ภาคกลาง 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท นครนายก                                             ลงทะเบียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์                    ลงทะเบียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี            ลงทะเบียน
ภาคเหนือ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่                                          ลงทะเบียน
ภาคใต้ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขลา                                          ลงทะเบียนเอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)


1. ระบบคิดฐานสองกับการแก้ปัญหาในสังคม 
        โดย นายอุทิศ บัวศรี
        ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช.
        คลิกดาวน์โหลด

2. แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
        โดย นางสมพร สมผดุง
        ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช.
        คลิกดาวน์โหลด 2

3. ชี้แจงภาพรวมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
        โดย นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
        คลิกดาวน์โหลด

4. เสวนาการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
        โดย นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ
        ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช.
        นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์
        ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต
        นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
        นางนิรมล บัวเนียม
        ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
        คลิกดาวน์โหลด 1
        คลิกดาวน์โหลด 2

5.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        โดย สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.
        คลิกดาวน์โหลด (คู่มือการประเมิน ปี 2562)

6.ปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในสังกัด
โดย นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 29 และ
         นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
        ดาวน์โหลด (ผู้ใช้งานระดับเขตพื้นที่)
        ดาวน์โหลด (ผู้ใช้งานระดับโรงเรียน)

7.มาตรวัดคุณธรรม จริยธรรมตามหลักจิตวิทยา (Moral Quotient)
        โดย นายสุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
        อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารสำหรับ สพท.ต้องดำเนินการ

1-10 of 62