หนังสือราชการ

 • ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2562 06:44 โดย Upright School
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนส ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2562 21:46 โดย Upright School
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับ 5 ภูมิภาค กำหนดการดังนี้      ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9-11 ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2562 19:23 โดย Anont Wongwisitrungsee
 • โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562         ด้วยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้จัดทำโครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 เพื่อนำโครงการที่ได้จากการประกวดมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และนำไปเผยแพร่ผ ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 20:59 โดย Upright School
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพท. ปีงบประมาณ 2562 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติม ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2562 19:22 โดย Upright School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 61 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ


ค


แนวทาง

https://drive.google.com/file/d/1vH0dpkbDN8r_pZLRCyhXwLhZvYwTyUNs/view

www.uprightschool.com

www.uprightschool/ita


https://docs.google.com/presentation/d/1-XFepv-uMyaqiYP2ZnPF-5LJt1WcizW5aX9ESNutHNQ/edit?usp=sharing

facebook

ข่าววงการศึกษา