กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ส.ค. 2562 06:45 Upright School แนบ สพปสพม-ว1950.pdf กับ ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
13 ส.ค. 2562 06:44 Upright School แก้ไข ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
13 ส.ค. 2562 06:36 Upright School นำออกไฟล์แนบ สพป สพม ว1950.pdf จาก ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
13 ส.ค. 2562 06:36 Upright School แก้ไข ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
13 ส.ค. 2562 06:30 Upright School แนบ สพป สพม ว1950.pdf กับ ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
13 ส.ค. 2562 06:30 Upright School สร้าง ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
1 ส.ค. 2562 21:47 Upright School แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
1 ส.ค. 2562 21:46 Upright School แนบ โลโก้สถาบันพระปกเกล้า+สพฐ..png กับ พระปกเกล้า รุ่นที่ 5
1 ส.ค. 2562 21:19 Upright School สร้าง พระปกเกล้า รุ่นที่ 5
1 ส.ค. 2562 21:13 Upright School แก้ไข พระปกเกล้า รุ่นที่ 5
1 ส.ค. 2562 21:12 Upright School แก้ไข พระปกเกล้า 5
1 ส.ค. 2562 21:02 Upright School สร้าง พระปกเกล้า 5
1 ส.ค. 2562 19:23 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
1 ส.ค. 2562 19:23 Anont Wongwisitrungsee แนบ คำชี้แจงงาน symposium.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
28 ก.ค. 2562 19:16 Upright School แก้ไข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แก้ไข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ แบบประเมินบริษัทสร้างการดี.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ แบบนำเสนอ Best Practice.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ เกณฑ์การคัดเลือก Best Practice.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ ว1754.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ ว1753 ed.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ (Project CitiZen).pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School สร้าง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
24 มิ.ย. 2562 20:12 Upright School แนบ ตัวชี้วัด ITA Online เตรียมเผยแพร่ พุธเช้า.pdf กับ ITA2019
19 มิ.ย. 2562 02:10 Anont Wongwisitrungsee นำออกไฟล์แนบ ตัวชี้วัด ITA 10062562.pdf จาก ITA2019

เก่ากว่า | ใหม่กว่า