กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 เม.ย. 2564 04:50 Upright School แก้ไข รายงานการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA สพม.29
2 เม.ย. 2564 04:49 Upright School แก้ไข รายงานการวิเคราะห์ผลประเมิน
2 เม.ย. 2564 04:47 Upright School สร้าง รายงานการวิเคราะห์ผลประเมิน
16 มี.ค. 2564 09:48 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แก้ไข เอกสารประกอบการอบรม2564
16 มี.ค. 2564 09:48 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ ITA&Report.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
16 มี.ค. 2564 09:47 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ ITA&Report.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
10 มี.ค. 2564 02:02 Upright School แก้ไข หน้าแรก
10 มี.ค. 2564 02:00 Upright School แก้ไข เจตจำนง 2564
10 มี.ค. 2564 02:00 Upright School แก้ไข เจตจำนง 2564
10 มี.ค. 2564 01:58 Upright School แนบ S__4833439.jpg กับ ประกาศเจตจำนงค์
10 มี.ค. 2564 01:58 Upright School แนบ S__4833437.jpg กับ ประกาศเจตจำนงค์
10 มี.ค. 2564 01:58 Upright School แนบ S__4833436.jpg กับ ประกาศเจตจำนงค์
10 มี.ค. 2564 01:57 Upright School แนบ S__4833434.jpg กับ ประกาศเจตจำนงค์
10 มี.ค. 2564 01:56 Upright School สร้าง ประกาศเจตจำนงค์
8 มี.ค. 2564 20:43 upright Project สร้าง ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4 มี.ค. 2564 23:15 Upright School แนบ Screen Shot 2564-03-05 at 14.14.51.png กับ หน้าแรก
4 มี.ค. 2564 23:12 Upright School อัปเดต Screen Shot 2564-03-05 at 14.08.05.png
4 มี.ค. 2564 23:11 Upright School แนบ Screen Shot 2564-03-05 at 14.11.18.png กับ หน้าแรก
4 มี.ค. 2564 23:08 Upright School แนบ Screen Shot 2564-03-05 at 14.08.05.png กับ หน้าแรก
4 มี.ค. 2564 23:06 Upright School แนบ Screen Shot 2564-03-05 at 14.05.22.png กับ หน้าแรก
4 มี.ค. 2564 23:02 Upright School อัปเดต Screen Shot 2564-03-05 at 14.01.27.png
4 มี.ค. 2564 23:01 Upright School แนบ Screen Shot 2564-03-05 at 14.01.27.png กับ หน้าแรก
4 มี.ค. 2564 19:34 Upright School อัปเดต Screen Shot 2564-03-05 at 10.31.29.png
4 มี.ค. 2564 19:32 Upright School อัปเดต Screen Shot 2564-03-05 at 10.31.29.png
4 มี.ค. 2564 19:31 Upright School แนบ Screen Shot 2564-03-05 at 10.31.29.png กับ หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า