กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ม.ค. 2564 02:59 Upright School แนบ สพป. สพม. ว67.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8
13 ม.ค. 2564 02:59 Upright School แนบ รายชื่อ สจว สพฐ รุ่นที่ 8.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8
13 ม.ค. 2564 02:59 Upright School แนบ คำชี้แจง.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8
13 ม.ค. 2564 02:59 Upright School สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8
7 ม.ค. 2564 20:45 Upright School แนบ ว2284.pdf กับ โอนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
7 ม.ค. 2564 20:45 Upright School แนบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559.pdf กับ โอนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
7 ม.ค. 2564 20:45 Upright School แนบ บัญชีโอนจัดสรร รร.สุจริต 1 รายการ(งบนิเทศ).pdf กับ โอนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
7 ม.ค. 2564 20:45 Upright School แนบ coins-icon.png กับ โอนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
7 ม.ค. 2564 20:45 Upright School สร้าง โอนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
3 ธ.ค. 2563 18:40 Upright School แนบ แนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โร.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ
3 ธ.ค. 2563 18:40 Upright School แนบ กรอบการประเมินบริษัทสร้างการดี ระดับประเ.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ
3 ธ.ค. 2563 18:40 Upright School แนบ กรอบการประเมินนวัตกรรม ระดับประเทศ.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ
3 ธ.ค. 2563 18:40 Upright School แนบ กรอบการประเมิน Best Practice ระดับประเทศ.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ
1 ธ.ค. 2563 05:48 Upright School แนบ ว2041(ผู้เข้าร่วม).pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ
1 ธ.ค. 2563 05:48 Upright School สร้าง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ
23 พ.ย. 2563 04:19 Upright School แก้ไข รับสมัครหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8
23 พ.ย. 2563 04:18 Upright School แนบ สพป.สพม.ว1956.pdf กับ รับสมัครหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8
23 พ.ย. 2563 04:18 Upright School แนบ กำหนดการ + ใบสมัคร + หลักสูตรจิตวิทยาความมั.pdf กับ รับสมัครหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8
23 พ.ย. 2563 04:18 Upright School สร้าง รับสมัครหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8
28 ก.ย. 2563 23:59 Upright School แก้ไข รายงาน ITA สถานศึกษา
28 ก.ย. 2563 20:29 Upright School แก้ไข รายงาน ITA สถานศึกษา
28 ก.ย. 2563 20:29 Upright School แก้ไข รายงาน ITA สถานศึกษา
26 ก.ย. 2563 18:15 Upright School แก้ไข รายงาน ITA สถานศึกษา
25 ก.ย. 2563 20:22 Upright School แก้ไข หน้าแรก
25 ก.ย. 2563 20:21 Upright School แก้ไข รายงาน ITA สถานศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า