กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ แบบนำเสนอ Best Practice.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ เกณฑ์การคัดเลือก Best Practice.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ ว1754.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ ว1753 ed.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ (Project CitiZen).pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School สร้าง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
24 มิ.ย. 2562 20:12 Upright School แนบ ตัวชี้วัด ITA Online เตรียมเผยแพร่ พุธเช้า.pdf กับ ITA2019
19 มิ.ย. 2562 02:10 Anont Wongwisitrungsee นำออกไฟล์แนบ ตัวชี้วัด ITA 10062562.pdf จาก ITA2019
19 มิ.ย. 2562 02:10 Anont Wongwisitrungsee แนบ ตัวชี้วัด ITA Online กับ ITA2019
19 มิ.ย. 2562 02:09 Anont Wongwisitrungsee นำออกไฟล์แนบ ตัวชี้วัด ITA Online จาก ITA2019
19 มิ.ย. 2562 02:08 Anont Wongwisitrungsee แนบ ตัวชี้วัด ITA Online กับ ITA2019
13 มิ.ย. 2562 20:59 Upright School แก้ไข โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562
13 มิ.ย. 2562 20:59 Upright School แนบ ว1413.pdf กับ โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562
13 มิ.ย. 2562 20:58 Upright School แนบ Screen Shot 2562-06-14 at 10.57.39.png กับ โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562
13 มิ.ย. 2562 20:58 Upright School สร้าง โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562
10 มิ.ย. 2562 08:18 Upright School แนบ ตัวชี้วัด ITA 10062562.pdf กับ ITA2019
4 มิ.ย. 2562 19:22 Anont Wongwisitrungsee แนบ การดำเนินการเก็บข้อมูล IIT และ EIT.pdf กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 08:00 Upright School แก้ไข หน้าแรก
3 พ.ค. 2562 07:59 Upright School แนบ Screen Shot 2562-05-03 at 21.58.18.png กับ หน้าแรก
3 พ.ค. 2562 07:57 Upright School แนบ 2.Timeline ITA Online 2019.jpg กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:57 Upright School แก้ไข ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:56 Upright School แนบ 1.ITA Online 2019 Guidebook V.2.pdf กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:54 Upright School แนบ 3. กรอบการประเมิน ITA Online สพท Conference.pdf กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:53 Upright School แนบ แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ITA Online 2019.xls กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:52 Upright School นำออกไฟล์แนบ 3. กรอบการประเมิน ITA Online สพท Conference.pdf จาก ITA2019