กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 มิ.ย. 2563 21:11 Upright School นำออกไฟล์แนบ ขั้นตอนการตอบ EIT หน่วยงานภาครัฐ Final.pdf จาก ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
22 มิ.ย. 2563 21:11 Upright School แก้ไข ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
22 มิ.ย. 2563 21:09 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
22 มิ.ย. 2563 21:09 Anont Wongwisitrungsee แนบ ขั้นตอนการตอบ EIT หน่วยงานภาครัฐ Final.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
22 มิ.ย. 2563 21:09 Anont Wongwisitrungsee แนบ สพป.สพม.ว962 Final.pdf กับ ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
22 มิ.ย. 2563 21:09 Anont Wongwisitrungsee สร้าง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
18 มิ.ย. 2563 03:12 Upright School แนบ สพป.สพม.ว909 การประเมิน ITA Online สถานศึกษา.pdf กับ โอนจัดสรร ITA Online สถานศึกษา
18 มิ.ย. 2563 03:12 Upright School สร้าง โอนจัดสรร ITA Online สถานศึกษา
5 มิ.ย. 2563 01:49 Upright School แนบ ว836.pdf กับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA
5 มิ.ย. 2563 01:49 Upright School สร้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA
1 มิ.ย. 2563 06:18 Upright School แนบ สพป.สพม.ว811.pdf กับ ประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”
1 มิ.ย. 2563 06:18 Upright School แนบ video-clip-icon.png กับ ประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”
1 มิ.ย. 2563 06:18 Upright School สร้าง ประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”
12 พ.ค. 2563 08:21 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข หน้าแรก
12 พ.ค. 2563 08:20 Anont Wongwisitrungsee แนบ ปก2.png กับ หน้าแรก
11 พ.ค. 2563 21:41 Upright School แก้ไข ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2020
11 พ.ค. 2563 21:41 Upright School แก้ไข ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2020
11 พ.ค. 2563 21:40 Upright School แนบ สพป.สพม.ว740_ประกาศปฏิทิน ITA Online 2020.pdf กับ ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2020
11 พ.ค. 2563 21:40 Upright School สร้าง ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2020
11 พ.ค. 2563 18:37 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข หน้าแรก
11 พ.ค. 2563 18:36 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข หน้าแรก
11 พ.ค. 2563 18:34 Anont Wongwisitrungsee แนบ Screen Shot 2563-05-12 at 08.33.20.png กับ หน้าแรก
15 เม.ย. 2563 04:38 Anont Wongwisitrungsee แนบ แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 2563.pdf กับ โอนจัดสรรงบประมาณ
15 เม.ย. 2563 04:38 Anont Wongwisitrungsee แนบ ว 687 โอนจัดสรรเขตสุจริต.pdf กับ โอนจัดสรรงบประมาณ
15 เม.ย. 2563 04:38 Anont Wongwisitrungsee แนบ ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนสุจริต 2563.pdf กับ โอนจัดสรรงบประมาณ