ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 8

Symposium 5 ภาค
(ปีงบประมาณ 2565)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค

ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าจัดนิทรรศการให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนค่าที่พักและค่าอาหารระหว่างการประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

โอนจัดสรร
ITA โรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมหลัก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินกิจกรรมและแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาข้อมูลจากเอกสารดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2564 นั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งผลการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้

หนังสือราชการ