โอนจัดสรรงบประมาณ
“ครั้งที่ 2”

ครงการโรงเรียนสุจริต ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ “ครั้งที่ 2” ให้กับ สพท. จำนวน 245 เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ “กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "แนวทางการดำเนินงาน" ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565และขอให้รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net

โอนจัดสรรงบประมาณ
“ครั้งที่ 1”

โครงการโรงเรียนสุจริต ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ “ครั้งที่ 1” ให้กับ สพท. จำนวน 245 เขต จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ “กิจกรรมโรงเรียนสุจริต”
ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "แนวทางการดำเนินงาน" ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ ภายใต้แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอให้รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่เว็บไซต์ www.uprightschool.net


ประชุม 4 ภูมิภาค ปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพหมานคร
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2564 นั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งผลการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้