ชี้แจง ITA 2022

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 (สพท.) และ ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 (สถานศึกษา)

เวลา 09.00 – 12.00 น. ชี้แจงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เวลา 13.00 – 16.00 น. ชี้แจงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ในการนี้ ทางโครงการโรงเรียนสุจริต ขอให้ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

สพป.สพม.ว1293 (ชี้แจง ITA Online สพท.)_compressed.pdf
สพป.สพม.ว1294 (ชี้แจง ITA Online สถานศึกษา)2_compressed.pdf