ประกาศผลการรับสมัคร สจว.9

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 13 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร นั้น
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 9 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 - 80 ยืนยันการเข้ารับการอบรม
โดยส่งแบบตอบรับการอบรม มายังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทางอีเมล isp.obec9@gmail.com ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ดำเนินการส่งข้อมูลไปยังสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ต่อไป

ประกาศรายชื่อ สจว. สพฐ. รุ่นที่ 9.pdf