โอนจัดสรรงบประมาณ “ครั้งที่ 1”

ตามที่ โครงการโรงเรียนสุจริต ได้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ตามแนวทางของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 ภูมิภาค เรียบร้อยแล้ว นั้นในการนี้ ทางโครงการโรงเรียนสุจริต ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ “ครั้งที่ 1” ให้กับ สพท. จำนวน 245 เขต จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ “กิจกรรมโรงเรียนสุจริต”

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "แนวทางการดำเนินงาน" ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอให้รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โครงการโรงเรียนสุจริต
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
08/04/2565

สพป. สพม. ว681(งบฯรร.สุจริต).pdf