โอนจัดสรรงบประมาณ “ครั้งที่ 2

ตามที่ โครงการโรงเรียนสุจริต ได้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ตามแนวทางของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 ภูมิภาค เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ ทางโครงการโรงเรียนสุจริต ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ “ครั้งที่ 2” ให้กับ สพท. จำนวน 245 เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ “กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "แนวทางการดำเนินงาน" ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอให้รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โครงการโรงเรียนสุจริต
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
29/04/2565

สพป สพม ว878 (โอนงบฯเขตสุจริต)_compressed.pdf