Symposium 5 ภาค (2565)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 28 กันยายน 2565 กำหนดการ ดังนี้

ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

1. คัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ประกอบด้วย ครู จำนวน 1 คน นักเรียน จำนวน 4 คน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
2. คัดเลือกบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย 1) ครู 2) ผู้บริหารโรงเรียน 3) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต หรือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ 4) ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตหรือประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทละ ๑ คน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)
3. คัดเลือกครู หรือผู้บริหารโรงเรียนที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ คน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าจัดนิทรรศการให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนค่าที่พักและค่าอาหารระหว่างการประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

สพป สพม ว1915 Sym 5 ภาค 2565 (ให้เขตส่งรายชื่อเข้าร่ว.pdf

คำถามที่พบบ่อยในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

คำถามที่พบบ่อยในการเข้าร่วมกิจกรรมการแล.pdf