Symposium ระดับภูมิภาค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 8 กันยายน 2566 กำหนดการ ดังนี้

  ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

  ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

  1. คัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ประกอบด้วย ครู จำนวน 1 คน นักเรียน จำนวน 4 คน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

2. คัดเลือกบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย 1) ครู  2) ผู้บริหารโรงเรียน 3) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต หรือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ 4) ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตหรือประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทละ 1 คน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 

  3. คัดเลือกครู หรือผู้บริหารโรงเรียนที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  3 สิงหาคม 2566 ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

ส่วนค่าที่พักและค่าอาหารระหว่างการประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สพม. สพป.ว1769 แจ้ง สพท.pdf