2565-มัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ 📍ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ 

เรื่อง Chioce ใครผิด
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 📍ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ 

เรื่อง น้องพี่ที่ลัก 👩‍👦
โรงเรียนสบเมาะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 📍ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ 

เรื่อง หวานใจ 👩‍❤️‍👨
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รางวัลชมเชย 📍ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ 

เรื่อง Power of Goodness 💪✨
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

รางวัลชมเชย 📍ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ 

เรื่อง แด่เธอ...วัลพรรณ (วันละพัน) 💸💰
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1