2565-มัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ 📍ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ 

เรื่อง Bribery
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 📍ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ 

เรื่อง พี่น้อง
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 📍ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ 

เรื่อง ทางเลือก CHOICE
โรงเรียนคูเมืองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

รางวัลชมเชย 📍ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ 

เรื่อง War of Think - สงครามความคิด 💬💣
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

รางวัลชมเชย 📍ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ 

เรื่อง Appreciating (ขอบคุณ ชื่นชม เห็นคุณค่า)
โรงเรียนทุ่งช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน