ประกาศผล
ภาพยนตร์สั้น 2565

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม) ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอว่า กรุงเทพมหานคร นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ โดยโรงเรียนในสังกัดที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

สพป.สพม.ว3291.pdf