ผลการประกวด Symposium 2022
ระดับภูมิภาค

ผลการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภูมิภาค

สพป. สพม. ว2598(ประกาศผล Symposium ระดับภาค).pdf