ภาพยนตร์สั้น 2023

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นและร่วมสร้างจิตสำนึกของนักเรียน ได้รู้ถึงผลเสียหาย ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและร่วมสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งสร้างต้นแบบผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตที่มีคุณภาพไปใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป

     ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้

     1. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2566

     2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกผลงาน และส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทละ 1 ผลงาน (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศหน้าเว็บ.pdf