โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกิจกรรมหลัก เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน โดยเบิก – จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

สพป.สพม.ว1626 (โอนงบฯหลักสูตร+นิเทศ).pdf