โอนจัดสรร ITA สถานศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมหลัก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามแนวทางการดำเนินงานและคู่มือการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สพป สพม ว1664 (โอนงบฯ ประเมิน ITA รร 2565).pdf