ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ITA Coach 2024

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Coach) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Coach) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี และกรุณาตอบแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมฯ ผ่านแบบตอบรับออนไลน์ (QR Code) ภายใน วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม 

ส่วนค่าที่พักและค่าอาหารระหว่างการอบรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ว696 สพป.สพม._21-5-67.pdf