โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

ว708 23-5-67 สพป.สพม. ทุกเขต.pdf