ประกาศผลผู้ผ่าน
การอบรม พระปกเกล้า 9

           ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 14 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันพระปกเกล้า

          ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 9 จำนวน 80 คน และขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ยืนยันการเข้ารับการอบรม โดยส่งแบบตอบรับการอบรม ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศผลภาพยนตร์สั้น
ปี พ.ศ. 2566

     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกผลงาน ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา และส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทละ 1 ผลงาน (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว

   ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการตามรายละเอียดในหนังสือราชการที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไป

สมัครเข้าอบรม
พระปกเกล้า 9

            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 14 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          ในการนี้ บุคลากร ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวันและสถานที่ดังกล่าว ดังรายละเอียด


หนังสือราชการ