คำสั่ง ITA สพท.
2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบระยะเวลาของการประเมินและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คลิกดูรายละเอียดประชุม ITA Online 2022 (สพท./โรงเรียน)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาแลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565

ในการนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

โอนจัดสรรงบประมาณ
“ครั้งที่ 2”

ครงการโรงเรียนสุจริต ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ “ครั้งที่ 2” ให้กับ สพท. จำนวน 245 เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ “กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "แนวทางการดำเนินงาน" ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565และขอให้รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2564 นั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งผลการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้