ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จํานวน ๕ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
----------------------------------------------------------

๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

----------------------------------------------------------

วันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

----------------------------------------------------------

วันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร

----------------------------------------------------------

วันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------------------------------