ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ระดับ สพท.