อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561
5 ภูมิภาค