การอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

รุ่นที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2563

ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร