เอกสาร 11 เล่ม

(1) แนวทางการประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต.pdf
(2) แนวทางการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน.pdf
(3) แนวทางการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต".pdf
(4) แนวทางการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต".pdf
(5) แนวทางการดำเนินกิจกรรม "ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน".pdf
(6) แนวทางการดำเนินกิจกรรม "บริษัทสร้างการดี" (บริษัทสร้างการดี 4.0).pdf
(7) แนวทางการดำเนินกิจกรรม "ค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG".pdf
(8) แนวทางการดำเนินกิจกรรม "สร้างสำนึกพลเมือง".pdf
(9) แนวทางการดำเนินกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต".pdf
(10) แนวทางการดำเนินกิจกรรม "ถอดบทเรียน".pdf
(11) แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.pdf