โอนจัดสรรประมาณ 2566

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกิจกรรมหลักเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต 

ที่ www.uprightschool.net

สพป.สพม.ว740 21-03-66.pdf