SYMPOSIUM 2021
7-10 December 2021

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม) ระหว่างวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านแจ้งบุคลากร และโรงเรียนในสังกัดของท่าน ที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม) ตามวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการในกิจกรรมดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนค่าที่พักและค่าอาหารระหว่างการประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ว 1810 (แจ้งตัวแทนระดับภาคเข้าร่วม).pdf