ภาพยนตร์สั้น 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2566

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกผลงาน และส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทละ 1 ผลงาน (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) มายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความแจ้งแล้ว นั้น 

          ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังนี้

           1. แจ้งผลการคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้บุคลากรในสังกัดทราบรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

           2. แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต https://www.uprightschool.net/ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

สพป.สพม.ว1597 22-06-66 (แจ้งประกาศทุกเขต).pdf